×

BuurtKadoos

Privacyreglement

Privacyreglement Buurt&Co B.V. | juli 2019

Algemeen
Buurt&Co biedt advertentiemedia ten behoeve van lokale en landelijke retailers en dienstverleners:

  • Buurt&Co heeft als doel de vergroting van de naamsbekendheid van haar opdrachtgevers, door middel van het namens deze opdrachtgevers verzenden van een aanbieding of verwelkoming, gericht aan verhuizers en adressen van potentiële verhuizers van vooraf geselecteerde verspreidingsgebieden. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Buurt&Co persoonsgegevens (aw-gegevens).
  • Buurt&Co gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij verwerkt, volgens de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. In dit privacyreglement informeert Buurt&Co betrokkenen voor welke doeleinden Buurt&Co persoonsgegevens verwerkt, op welke wijze dit geschiedt en welke rechten betrokkenen hebben.

Artikel 1 | Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Buurt&Co”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buurt & Co B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, mede handelende onder de naam “BuurtKadoos”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51753073.
  • “Persoonsgegeven”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.
  • “Verwerking van persoonsgegevens”: elke handeling, of geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens.
  • “Verwerkingsverantwoordelijke”: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  • “Betrokkene”: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  • “Verwerker”: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  • “Medewerker”: Een persoon in dienst, of onder rechtstreeks gezag, van Buurt&Co.
  • “Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 2 | Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

2.1 Buurt&Co verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:
a) de dienstverlening door Buurt&Co.
b) het u kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via de website hierom heeft verzocht dan wel u te informeren over relevante dienstverlening.
c) het voldoen aan de op Buurt&Co van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
d) het verrichten van de noodzakelijke (bedrijfs)activiteiten van Buurt&Co, waaronder begrepen beleidsontwikkeling, doelmatig management training en opleiding.
e)het uitoefenen van marketingactiviteiten, bestaande uit het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van gerichte reclame-uitingen aan betrokkene.

Artikel 3 | Persoonsgegevens

3.1 Buurt&Co verwerkt voor zover nodig in het kader van de in artikel 2 genoemde doeleinden uitsluitend gegevens omtrent het adres en de woonplaats van betrokkene (AW-gegevens). Voorts kunnen telefoongesprekken tussen betrokkenen en Buurt&Co incidenteel worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Artikel 4 | Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

4.1 Buurt&Co heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding worden verwerkt.

Artikel 5 | Verkrijging van persoonsgegevens

5.1 Buurt&Co verkrijgt persoonsgegevens van de betrokkene zelf alsmede van derden die voor overdracht van de AW-gegevens aan Buurt&Co toestemming hebben verkregen van de betrokkene die te allen tijde het recht heeft om de toestemming in te trekken, welke intrekking de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking intact laat. of die daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten dan wel de dienstverlening door Buurt&Co of de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.

5.2 Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen noteert Buurt&Co in haar bestanden van wie de persoonsgegevens zijn verkregen.

5.3 Tenzij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is ter uitvoering van de dienstverlening van Buurt&Co omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist zoals voornoemd, verstrekt Buurt&Co persoonsgegevens niet aan derden. Ook worden persoonsgegevens niet verstrekt aan bedrijven gevestigd in landen buiten de EU/EER.

5.4 Bij het aanvragen van een BuurtKadoos, het inloggen in MijnBuurt of het aanvragen van de nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de betrokkene verwerkt. Dit e-mailadres kan in een later stadium worden gebruikt om de betrokkene te informeren over nieuwe producten van Buurt&Co. Het is voor de betrokkene altijd mogelijk om zich af te melden door middel van de afmeldlink in de ontvangen e-mail.

Artikel 6 | Gerechtvaardigd marketing belang Buurt&Co

6.1 Buurt&Co verwerkt persoonsgegevens (aw-gegevens) met het doel het uitvoeren van haar hoofdtaak, het in contact brengen van lokale ondernemers en verhuisde bewoners door middel van de BuurtKadoos (direct marketing). De BuurtKadoos is een éénmalig sympathiek welkomstgeschenk en bevat vouchers met korting van lokale en landelijke retailers en dienstverleners. De BuurtKadoos wordt daarom gezien als een toegevoegde waarde voor de betrokkenen. Buurt&Co acht het bedrijfsbelang niet strijdig met de rechten van de betrokkenen, enerzijds omdat door dataminimalisatie alleen de aw-gegevens worden verwerkt, en anderzijds omdat de persoonsgegevens éénmalig worden ingezet voor het versturen van een BuurtKadoos.

Artikel 7 | Verstrekken van persoonsgegevens

7.1 Persoonsgegevens die niet zijn geanonimiseerd worden alleen aan derden verstrekt met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of de derde.

Artikel 8 | Bewaartermijnen

8.1 Behoudens wettelijke voorschriften inzake bewaartermijnen, worden persoonsgegevens, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer door Buurt&Co bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, dan wel voor een langere termijn mochten geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Artikel 9 | Wijzigingen privacyreglement

9.1 Dit reglement is te raadplegen op de website van BuurtKadoos: www.buurtkadoos.nl

Artikel 10 | Inwerkingtreding en wijziging privacyreglement

10.1 Dit reglement kan worden aangehaald als “privacyreglement Buurt&Co”.
10.2 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Buurt&Co, en ter uitvoering van uw rechten zoals hieronder aangegeven, kan contact opgenomen worden met Buurt&Co, via telefoonnummer 020 8465745 of via e-mail: info@buurtkadoos.nl.
10.3 Buurt&Co behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren en zal dan de gewijzigde versie publiceren op de website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Artikel 11 | Rechten

11.1 Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:
a) inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens.
b) maken van bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
c) het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.
d) intrekking van gegeven toestemming.
e) Indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Buurt&Co B.V.
Joan Muyskenweg 22 3.2.3.
1096 CJ Amsterdam
020 8465745
info@buurtkadoos.nl
KVK: 51753073BTW: NL 8501 55 332 B01
BTW: NL 8501 55 332 B01